Accessibility Links
  • Job reference: RMS0144017

Deputy Program Manager 7375

  • Sector: Oil & Gas
  • Location: Tengiz
  • Job type: Contract
  • Date posted: 25/06/2014
  • Time left:
    d h m s
    (02/07/14)
This vacancy has now expired.
Send jobs like this to my email    What's this?
The Company:
A major Oil & Gas Operator with extensive projects in the Caspian Region.

The Role:
Лауазымның қысқаша сипаттамасы – Кемел Бағдарламасы Менеджерінің Орынбасары

Бұл қызмет орны ТШО қызметкерлерін сауықтыру стратегиясының барлық аспектілерін жемісті басқаруына жауап береді, оған Кемелдің төрт негізі кіреді. Дұрыс Тамақтану Салты, Салауатты Өмір Салты, Бос Уақыт және Белсенді Бағдарламалар; сонымен қатар, қызметкерлердің денсаулығына ықпал ететін барлық салалар. Бұл қызмет орны Теңіз өндірісіндегі салауатты тіршілік әрекеттерінің негіздерін жүзеге асырушы болып табылады.

Қосымша міндеттерге денсаулық пен салауаттылықпен байланысты барлық салаларды қадағалау, онымен шектелмей: Топта Жаттығу Бағдарламалары, Жеке Жаттығу, Шымырлануды Үйлестіру Элементі, Шымырлануды Байқап Көру, тамақтану сұрақтары бойынша білім алу және ас мәзірін дамыту, басты шараларды басқару және бағдарламаны Шевронның әлем бойынша қолданатын сауықтандыру бағдарламаларымен үйлестіру және біріктіру.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ
• Денсаулық мәдениетін құру
• Кемел тобының мүшелеріне бағдар жасау және қолдау
• Негізгі мүдделі тұлғалармен қарым-қатынас орнату және қолдау алу.
• Салауатты өмір салты мәселелері және мінез-құлықты өзгерту тақырыптары бойынша кіші және орта кәсіпорын ретінде қызмет ету.
• ТШО орнатқан, салауатты бастамаларға жүгіну.
• Жаңа салауатты бастамаларға арналған ұсыныстарды қолдау үшін мәліметтерді пайдалану.
НЕГІЗГІ МЕНДЕТТЕРІ/ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЫ:
• Бағдарламаларды күнделікті жеткізуші бағдарламалық құрылғыларына бағдар құру.
• Білім беруге арналған бағдарламаларды жасау және ілгеру алып жүру.
• Компания саясаттарын бағалау және жетілдіру (мысалы, темекі тарту, кафе және денсаулық сұрақтары бойынша ұсыныстар)
• Медициналық қызмет көрсету бөлімі және басқа да байланыс орнатқан бөлімдермен қызмет ету.
• ТШО қызметкерлерінің денсаулығына ықпал ету мақсатында, нысанда басшылардың жиналысын жасау және үйлестіру.
• Салауатты стратегияның жемісті орындалуына байланысты арнайы әкімшілік тапсырмаларды реттеу, соның ішінде мәселелерді шешу, басшылық пен қызметкерлердің сұрақтарына жауап беру.
• Бағдарламалық салаларға арналған жылдық бюджетті құрастыру және қолдану, сонымен қатар, келісілген бюджетті өндірістік қағидалар айналасында басқару.
• Салауатты өмір салтын үйлестіруші және қажетінше, басқа да қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, оқыту және қадағалау.
• Бағдарламалар бойынша жұмсалған бюджетті қадағалау және сатып алуға арналған сұраныстарды бекіту.
• Әрқашан ТШО Сара Жолын мысалға алу.
БІЛІКТІЛІГІ
• Кемінде 2 жыл еңбек тәжірибесі бар тіркелген колледж немесе университеттің дәрігері
• Қоғамдық денсаулық сақтау саласында магистр дәрежесі ескеріледі
• Салауатты бағдарламаларды құру және пайдалану тәжірибесінің бар болуы артық болмайды
• Жетекшілік және ұйымдастырушылық қасиеттерінің бар болуы
• Жақсы қарым-қатынас орната білу - қазақ, орыс және ағылшын тілдері.

Должностная инструкция – Зам. Менеджера Программы Кемел

Эта позиция отвечает за успешное управление всеми аспектами комплексной оздоровительной стратегии сотрудников ТШО, которая включает четыре основы Кемел. Пищевой Образ Жизни, Здоровый образ жизни, Досуг и Активные программы; а также ВСЕ области, которые способствуют благополучию сотрудников. Эта позиция является основным исполнителем основ здоровой жизнедеятельности для производства Тенгиз.

Дополнительные обязанности включают контроль и управление всех областей, связанных со здоровьем и благополучием, в том числе, не ограничиваясь: Программы Групповых Упражнений; Персональные Тренировки, Элемент Фитнес Координирования; Фитнес Проверки, просвещение в области питания и развитие меню, управление главными событиями и координация и интеграция программы с оздоровительными программами Шеврона по всему миру.

Стратегическая поддержка
• Создать культуру здоровья
• Создать направление и поддержать членов команды Кемел
• Установить отношения и поддержку со стороны ключевых заинтересованных сторон.
• Действовать как малое и среднее предприятие по вопросам здоровой жизнедеятельности и тем изменения поведения.
• Обращаться к оздоровительным инициативам, установленных ТШО
• Использование данных для поддержки рекомендаций для новых оздоровительных инициатив
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ/ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Установить направление для программных устройств по повседневной передаче программ
• Разработка и продвижение образовательных программ
• Оценивать и усовершенствовать политики компании (например, предложения по курению, кафе, здоровья и благополучия)
• Сотрудничать с отделом медицинского обслуживания и другими связанными отделами.
• Координировать и установить собрание руководства на объекте, чтобы способствовать здоровью сотрудников ТШО.
• Регулировать отдельные административные задачи, связанные с успешным выполнением оздоровительной стратегии, включая решения проблем, отвечать на запросы сотрудников и руководства
• Разработать и внедрить годовой бюджет, назначенный для программных областей, а также управлять согласованным бюджетом в рамках производственных принципов
• Нанять, обучить и контролировать Координаторов по активному образу жизни и других членов команды, по мере необходимости.
• Осуществлять контроль бюджета по программам и утверждать все заявки на покупку
• Всегда ставить в пример Путь Поведения ТШО.
КВАЛИФИКАЦИИ
• Врач с аккредитованного колледжа или университета с опытом работы не менее 2 лет
• Степень магистра в области общественного здравоохранения будет учитываться
• Предпочтителен опыт в разработке и внедрении оздоровительных программ
• Лидерские и организационные качества
• Отличные навыки общения - казахский, русский и английский языки.
Kemel Deputy Program Manager– Job Description
This position is responsible for the successful management of all aspects of TCO’s comprehensive employee wellness strategy which includes the four pillars of KEMEL. Nutritional Life, Healthy Life, Recreational and Active Life programs; as well as ALL areas that contribute to the employee wellbeing. This position is the Health and Wellness Champion for the Tengiz operations.

Additional responsibilities include supervising and managing all areas related to Health and Wellness, including but not limited to: Group Exercise Program; Personal Training, Member Fitness orientations; Fitness Testing, Nutrition education and menu development, major event management and coordination and integration of the program with Chevrons worldwide wellness programs.
STRATEGIC SUPPORT
• Create a culture of Health
• Create and provide direction/support to Kemel team members
• Establish relationships and buy-in from key-stakeholders
• Act as the SME on Health and Wellness and behavior change topics
• Consult on TCO’s established Wellness initiatives
• Utilize data to support recommendations for new Health and Wellness initiatives
ESSENTIAL RESPONSIBILITIES/PRINCIPLE ACTIVITIES:
• Set direction for program coordinators on day to day delivery of programs
• Develop and facilitate educational programs
• Evaluate and improve upon company policies (e.g. smoking, cafeteria and Health and Wellness offerings)
• Collaborate with TCO Health and Medical and other related departments
• Coordinate and establish a site management meeting to foster the Health of TCO employees
• Handle select administrative tasks associated with successfully executing the Wellness strategy, including problem resolution, responding to inquiries from employees and management
• Develop and implement annual budgets for assigned program areas, and manage agreed upon budgets within operating guidelines
• Hire, train and supervise Active Life Coordinators and other members as needed
• Oversees the program budget and approves all purchase requests
• Exemplifies the TCO Way Behavior at all times
QUALIFICATIONS
• Physician from an accredited college or university with at least 2 years’ experience
• Master’s degree in Public Health will be considered
• Experience in Health and Wellness program development and implementation preferred
• Possesses leadership and organizational
• Possesses excellent communication skills-Kazakh, Russian and English
Similar jobs
Chris Hughes
Maintenance Manager Location Middlesbrough, North Yorkshire Duration ongoing The Role: To ensure the efficient use of both internal and...
Nicola Lanzillotta
Senior Environmental Consultant Location Edinburgh Duration permanent The Role: Our client is a leading independent...
Elnur Rajabov
Communication/Public Relations Specialist Location Azerbaijan Duration 1 year The Role: * Develops, writes and edits corporate...

Back to Top

By clicking "Save" you consent to
receiving matching jobs based on the
job/page you are viewing by email from
Fircroft, as detailed in our privacy policy
Fircroft would like to keep you up to date with our current vacancies and latest company updates via email. Occasionally Fircrofts marketing may contain 3rd party or affiliate information, however we will not share your personal data with any 3rd parties without your consent. From time to time, we might contact you to get your views on the service you have received. To help you get the best out of Fircroft, we may personalise them based on your location and how you use fircroft.com
Fircroft would like to keep you up to date with the latest company updates and vacancies via SMS / Text messages
Your consent options above means that Fircroft cannot contact you about any new or alternative career vacancies. If you want Fircroft to only contact you about the role(s) you have applied for please continue, however if you would like to be considered for other positions please allow us to contact you by changing one or more of the above consent.